A a

Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 1. Sekcji 1. (str. 1–2): podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
 2. Sekcji 2. (str. 2–3): wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
 3. Sekcji 3. (str. 3–4): wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
 4. Sekcji 4. (str. 4–7): wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
 5. w Sekcji 5. (str. 7): wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
 6. Sekcji 6. (str. 7–8): wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.    Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

1.3.    Zdający podpisuje oświadczenie, że nie ma objawów chorobowych oraz nie przebywa w  domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.4.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

1.5.    Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)    zdający

2)    osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy.

3)    inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)    pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

1.6.    W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie odbywają się zajęcia edukacyjne dla innych uczniów – ferie zimowe.

1.7.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Niedostosowanie się do jw będzie skutkowało koniecznością pozostawienia rzeczy w depozycie. Depozyt ww rzeczy odbywa się zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi.

1.8.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd.

1.9.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w wyznaczonych miejscach.

1.10.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z  uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w  dniu egzaminu.

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 2.3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

2.4.    Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. 

2.5.    Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.    Przy wejściu do szkoły zostanie wywieszona informacja:

1)    dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2)    zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3)    zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4)    zawierająca numery telefonów do służb medycznych

5)    zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

3.2.    Przy wejściu do szkoły należy użyć płynu do dezynfekcji rąk .

3.3.    Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4.     Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

3.5.    Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego

3.6.    Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostaną otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać z wyjątkiem sytuacji, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

3.7.   Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet.

3.8.  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.9.  Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

3.10.  Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej zostaną dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

3.11.  Dezynfekcje zostaną prowadzone według wytycznych GIS.

3.12.  Na terenie szkoły zostanie przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w  przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1.    Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.2.    Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu zdający będą:

 • wpuszczani są do szkoły na godzinę przed egzaminem zgodnie z listą, wejściem najbliżej sali, w której zdawany jest egzamin, wejściem bocznym jeżeli egzamin zdawany jest w czytelni, świetlicy; wejściem głównym, jeżeli egzamin zdawany  w sali lekcyjnej  2, 8, 9  lub wejściem od strony Orlika, jeżeli egzamin zdawany jest w dużej sali gimnastycznej.
 • przy wejściu do szkoły, sprawdzana jest tożsamość zdających i kierowani są  do sali egzaminacyjnej.

 

4.3. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Niedostosowanie się do jw będzie skutkowało koniecznością pozostawienia rzeczy w depozycie. Depozyt ww rzeczy odbywa się zgodnie z  wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi.

 • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Przy wejściu do sali egzaminacyjnej zdający:
 1. przedkłada dowód tożsamości,
 2. sprawdza PESEL na liście i podpisem potwierdza obecność na egzaminie korzystając z własnego długopisu
 3. podpisem potwierdza zobowiązanie o niewnoszeniu na salę urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów niewymienionych w  Komunikacie Dyrektora CKE
 4. może zostać poproszony przez przewodniczącego lub członka ZN o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. jest obecny przy losowaniu stanowiska przez przewodniczącego lub członka ZN
 6. odbiera naklejkę z indywidualnym kodem

 

 • Po wejściu do Sali egzaminacyjnej, zdający zajmuje miejsce z wylosowanym numerem stolika. Dystans między zdającymi oraz członkami ZN wynosi przynajmniej 1,5 m. W  przypadku części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej, zdający przy komputerze pracuje w rękawiczkach.

 

 • Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostają poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 5. aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np.  przy wejściu do szkoły.
 6. konieczności korzystania z dozownika z płynem dezynfekującym
  • Zdający w trakcie egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Podczas egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Nie wolno im pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
  • Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
  • Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
  • Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
 1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w  wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w  sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
 3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego w   sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

4.14. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

4.15. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń

4.16.  Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

4.17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

  

Sekcja 5.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu z danej kwalifikacji lub egzaminu w dostosowanych warunkach.

5.1. Rozwiązania dotyczą  egzaminów z nauczycielem wspomagającym, w domu zdającego oraz egzaminu z kwalifikacji MS.01, Z.01, MS.19.  Takie egzaminy w ZSP4 nie są przeprowadzane.

Sekcja 6.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu- sale nr 24, 25, 26. Dalsze postępowanie zgodnie z procedurą.

6.2.  W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.3.   Na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1)    pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

2)    zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),  a także obowiązujących przepisów prawa

3)    w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

4)    w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę .

6.4.  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się
do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną .

6.5.    W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

FILMY


Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd