A a

 

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

 

mieszczącej się w ZSP nr 4 im. Jana Pawła II

 

w Nowej Soli

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

 

 

1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej „spółdzielnią" jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków - założycieli.

 

2. Nazwa spółdzielni brzmi: SMAKOŁYKI

 

3. Terenem działalności spółdzielni jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.

 

4. Spółdzielnia powinna zrzeszać, co najmniej 10 członków.

 

5. Statut po konsultacji z opiekunem podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

 

6. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie ma osobowości prawnej. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba zgłasza istnienie spółdzielni kuratorowi i Krajowej Radzie Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna l.

 

 

 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§2

 

Celem spółdzielni jest:

 

1) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,

 

2) prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej i hodowlanej na rzecz szkoły i uczniów,

 

3) kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,

 

4) organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,

 

5) propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

 


§3

 

 

Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami, działającymi na terenie szkoły.

 

 

 

§4

 

 

 

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach:

 

1) wytwarzania, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych, dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, zbierania i kompletowania okazów przyrodniczych, prowadzenia drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług,

 

2) uprawy roślin i hodowli drobnego inwentarza,

 

3) działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

 

4) organizowania na terenach dozwolonych zespołowego zbioru runa leśnego i surowców wtórnych,

 

5) organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przekąsek, przyborów szkolnych, podręczników oraz sprzętu sportowego, turystycznego itp..

 

6) udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych,

 

7) prowadzenia pod opieką banku współpracującego szkolnej kasy oszczędności jako jednego z działów pracy spółdzielni.

 

 

 

§5

 

 

Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości utrzymuje kontakty ze spółdzielniami patronackimi dorosłych. Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i innymi organizacjami, organizuje spółdzielcze imprezy, wycieczki i obozy oraz bierze aktywny udział w społeczno-kulturalnym życiu szkoły.

 

 

 

§6

 


Spółdzielnia może być członkiem zbiorowym spółdzielni dorosłych.

 

 

 

III. CZŁONKOWIE

 

 

 

§7

 

 

1. Członkostwo jest dobrowolne.

 

2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń, który wpłaci jeden udział w wysokości 5 zł, oraz wpisowe 2 zł.

 

3. Zwrot udziału następuje na żądanie, po ustaniu członkostwa.

 

4. Udział niepodjęty w ciągu sześciu miesięcy po ustaniu członkostwa przeznacza się na fundusz zasobowy spółdzielni.

 

5. Fakt przystąpienia ucznia do spółdzielni zarząd zapisuje do protokołu i do książki udziałów, która zastępuje rejestr członków.

 

 

 

§8

 

Członek spółdzielni ma prawo:

 

1) korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni,

 

2) brać udział w obradach walnego zgromadzenia,

 

3) wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni,

 

4) zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, zarządowi lub radzie nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji,

 

5) po ukończeniu szkoły podstawowej przenieść swój udział do spółdzielni osób dorosłych i kontynuować działalność spółdzielczą,

 

 

 

§9

 

Członek spółdzielni jest obowiązany:

 

1) stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni,

 

2) wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie,

 

3) dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 

1. dobrowolnego wystąpienia,

 

2. skreślenia z rejestru na mocy wspólnej uchwały rady i zarządu spółdzielni,

 

3. ukończenia szkoły lub przeniesienia się ucznia do innej szkoły.

 

 

 

IV. ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

 

 

§11

 

 

1. Organami spółdzielni są:

 

1) walne zgromadzenie

 

2) rada nadzorcza

 

3) zarząd spółdzielni

 

2. Walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie 1 przedstawiciela na 10 członków spółdzielni.

 

 

A. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli)

 

 

 

§12

 

 

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, w obradach którego uczestniczą jej członkowie.

 

2. Do walnego zgromadzenia należy:

 

1) uchwalanie statutu spółdzielni, zmian w statucie spółdzielni, regulaminu obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu pracy rady nadzorczej,

 

2) uchwalanie planu pracy oraz preliminarze przychodów i rozchodów spółdzielni,

 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z działalności spółdzielni sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium zarządowi.

 

4) dokonywanie podziału czystej nadwyżki oraz podejmowanie uchwały o pokryciu strat wynikłych z działalności spółdzielni z funduszu zasobowego, a gdy fundusz ten okaże się niewystarczający - z funduszu udziałowego.

 

5) wybieranie członków rady nadzorczej w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,

 

6) ustalanie kadencji rady nadzorczej,

 

7) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.

 


§13

 

 

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego.

 

 

 

§ 14

 

 

Zarząd powinien zwołać także walne zgromadzenie na żądanie:

 

1) rady nadzorczej,

 

2) przynajmniej 1/10 członków spółdzielni,

 

3) dyrektora szkoły lub opiekuna spółdzielni lub placówki oświatowej.

 


B. Rada nadzorcza

 

 

 

§ 15

 

 

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

 


§ 16

 

 

Rada nadzorcza składa się, z co najmniej trzech członków wybieranych na okres kadencji.

 

 

 

§17

 

 

Do obowiązków rady nadzorczej należy:

 

1) nadzór i kontrola działalności spółdzielni,

 

2) powoływanie l odwoływanie członków zarządu,

 

3) zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu,

 

4) akceptowanie proponowanego porządku obrad walnego zgromadzenia i rozpatrywanie sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego projektu planu pracy i preliminarza przychodów l rozchodów.

 

5) składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków.

 

 

 

§ 18

 

 

l. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

2. Na pierwszym posiedzeniu rada nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz w miarę potrzeb zastępcę przewodniczącego, sekretarza i komisje (np. komisję rewizyjną).

 

3. Z posiedzeń rady sporządza się protokół.

 


§ 19

 

1. Regulamin komisji uchwala rada nadzorcza.

 

2. Komisja rewizyjna - dokonuje, co najmniej raz na kwartał kontroli kasy, ksiąg i dowodów, przeprowadza spis z natury składników majątkowych spółdzielni, realizując tym samym obowiązki nadzorcze - kontrolne.

 

 

 

C. Zarząd Spółdzielni

 

 

 

§20

 

 

Zarząd kieruje całokształtem bieżące j działalności spółdzielni, oraz reprezentuje tę Spółdzielnię na zewnątrz.

 

 

 

§21

 

Zarząd spółdzielni składa się, z co najmniej trzech członków powołanych przez radę nadzorczą.

 

Do obowiązków zarządu należy:

 

1) kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni.

 

2) powołanie do pełnienia funkcji w sekcjach spółdzielni, członków spółdzielni, nie będących członkami organów spółdzielni.

 

3) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia i raiły nadzorczej,

 

4) prowadzenie rachunkowości spółdzielni.

 

5) przedstawianie radzie nadzorczej sprawozdań i wniosków,

 

6) zwoływanie walnych zgromadzeń.

 

 

 

§23

 

l. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

2. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera prezesa zarządu oraz powierza obowiązki sekretarza i skarbnika pozostałym członkom tego organu.

 

3. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

 

 

 

§24

 

Zarząd, w zależności od potrzeb spółdzielni powołuje w porozumieniu z radą nadzorczą sekcje i ustala dla nich regulaminy pracy.

 

 

 

§25

 

 

Zarząd spółdzielni przedstawia dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej i radzie pedagogicznej plany pracy spółdzielni oraz, co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z działalności spółdzielni.

 

 

 

§26

 

 

1. Wszelkie pisma zawierające zobowiązania spółdzielni podpisuje dwóch
członków zarządu i opiekun spółdzielni.

 

2. Zobowiązania majątkowe z tytułu zadłużeń spółdzielni nie mogą przewyższać funduszu udziałowego i zasobowego razem wziętych.

 

 

 

V. FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI

 

 

 

§27

 

 

1. Dla finansowania, działalności spółdzielni tworzy się:

 

1) fundusz udziałowy,

 

2) fundusz zasobowy,

 

3) fundusz prac oświatowych,

 

4) w miarę potrzeby inne fundusze celowe, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia członków.

 

2. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów członkowskich.

 

3. Fundusz zasobowy tworzy się z:

 

1) wpłat przez członków wpisowego.

 

2) części czystej nadwyżki,

 

3) dotacji,

 

4) darowizn,

 

5) przedawnionych zobowiązań.

 

Fundusz ten jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat, wynikłych z działalności spółdzielni.

 

4. Fundusz prac oświatowych, „tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo lub udział w konkursach.

 

5. Inne fundusze, np. Fundusz pomocy finansowej członkom, pomocy w nauce, nagród itp. tworzone są zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z części czystej nadwyżki.

 

 

 

§ 28

 

Spółdzielnia lokuje swoje środki pieniężne w banku współpracującym na
rachunku bieżącym lub na książeczce oszczędnościowej.

 

 

 

§ 29

 

Zarząd prowadzi rachunkowość spółdzielni według zasad ustalonych przez Krajową Radę Spółdzielczą, Dyrektora szkoły lub placówki oświatowe wychowawczej.

 

 

 

§30

 

1. Spółdzielnia przeznacza część czystej nadwyżki na fundusz zasobowy -
w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.

 

2. Pozostałą część nadwyżki walne zgromadzenie przeznacza na realizację za-
dań spółdzielni określonych w statucie.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§31

 

Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel - opiekun powołany przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowe - wychowawczej i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną,

 

 

 

§32

 

Nadzór nad działalnością spółdzielni uczniowskiej sprawuje Krajowa Rada Spółdzielcza poprzez Ogólnopolską wojewódzką Radę SU, instruktora SU i Dyrektora Szkoły.

 

 

 

§33

 

1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji, gdy Jej działalność jest niezgodna
ze statutem.

 

2. Uchwały o likwidacji spółdzielni zapadają na dwóch, kolejnych po sobie następujących walnych zebraniach odbytych w odstępach, co najmniej dwutygodniowych.

 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków spółdzielni.

 

4. W razie rozbieżności uchwał pierwszego i drugiego zgromadzenia zwołanego w przedmiocie likwidacji spółdzielni, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły (placówki) po uprzednim powiadomieniu Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.

 

5. Wnioski dotyczące likwidacji SU może zgłaszać:

 

1) rada nadzorcza

 

2) zarząd spółdzielni

 

3) instruktor SU

 

4) Dyrektor Szkoły

 

Protokół oraz dokumentację likwidacji SU należy zdeponować w archiwum szkoły.

 

 

 

§34

 

l. Ostatnie walne zgromadzenie spółdzielni podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku spółdzielni, pozostałego po wypłaceniu udziałów jej członkom.

 

2. W przypadku braku uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu pozostałego majątku decyzja w tej sprawie należy do Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.

 

 

 

§ 35

 

Każdego roku na dzień 31 grudnia SU sporządza informacje o całokształcie swej pracy według wzoru zatwierdzonego przez Ogólnopolską Rade SU i przekazuje je do Wojewódzkiej Rady SU za pośrednictwem instruktora SU

 

 

 

§36

 

Zasady przykładowego statutu spółdzielni uczniowskiej mogą być odpowiednio stosowane w placówkach oświatowe - wychowawczych, w których młodzież założy spółdzielnię uczniowską.

 

 

 

Statut niniejszy uchwalony został na walnym zgromadzeniu w dniu .............

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

 

(Podpisy, co najmniej 10 członków lub założycieli)

 

 

 

 

 

……………………………………….. ………………………………………..

 

(podpis opiekuna spółdzielni) (podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

 

 

 

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd