A a

TERMINARZ NABORU

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

 w NOWEJ SOLI

Składanie dokumentów w szkołach dla młodzieży

 

1.              W szkołach młodzieżowych nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. W przypadku, gdy szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, podania do weryfikacji składają kandydaci do pierwszej technikum i klasy branżowej szkoły I stopnia, w sekretariacie szkolnym  w  terminie 

od  15  maja 2017 do  26 maja 2017 r.

2.              Wymagane dokumenty w przypadku, gdy szkoła jest szkołą pierwszego wyboru:

 

        podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wygenerowane i wydrukowane z systemu naboru elektronicznego

        świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub poświadczone kopie), w terminie do 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. ,

        posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ich kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

        kandydaci laureaci  lub finaliści  konkursów przedmiotowych    dołączają
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe lub ich kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

        jedna fotografia, podpisana nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia (składana z oryginałem świadectwa),

        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie należy złożyć z oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie do 6 lipca 2017r. do godz. 15.00 .

3. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów (lista rankingowa)

4.Nie określa się limitu punktów w Technikum.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

29 czerwca 2017r. godz. 12.00

Ustalenie wyników postępowania

rekrutacyjnego i podanie do publicznej

wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 06 lipca 2017r.  do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole

7 lipca 2017r. o godz. 12.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd